Condiţii de închiriere


CONDIŢII CONTRACTUALE PENTRU ÎNCHIRIERE AUTO


Autoturismul poate fi condus numai de persoanele nominalizate în prezentul contract.

Autoturismul poate fi condus numai de persoane care deţin un permis de conducere valabil şi a căror permis de conducere are vechime de cel puţin 1 an (de la data dobândirii permisului).

Deplasarea în străinătate este posibilă numai cu acordul prealabil scris al prestatorului, care va emite clientului împuternicirea necesară pentru trecerea frontierei.

Tarifele sunt exprimate în EUR/zi, includ T.V.A. Plata se va efectua în lei, la cursul stabilit de prestator şi afişat pe site-ul acestuia, cel târziu în momentul încheierii contractului.

În cazul închirierii autoturismului cu şofer, clientul va suporta cheltuielile legate de diurnă, cazare şi masă pentru acesta. Diurna se va negocia după caz (tarif de bază: 20 EUR).

Pe perioada închirierii clientul va depune o garanţie în suma specificată în contract, în numerar, prin carte de credit sau prin alte instrumente de plată acceptate de prestator. Garanţia serveşte pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina clientului şi va fi restituită integral în cazul în care autovehiculul este returnat fără deteriorări, la data şi ora convenită. În cazul producerii unor avarii sau deteriorări ale autovehiculului închiriat din vina clientului, prestatorul va putea reţine suma lăsată drept garanţie, parţial sau total, în funcţie de valoarea daunei şi a duratei prevăzute în care autovehiculul nu va putea fi utilizat pentru închiriere. Răspunderea clientului pentru pagube se limitează la suma garanţiei.

Perioada de închiriere începe de la ora predării autoturismului la client, în cazul în care clientul preia autoturismul în Cluj, respectiv ora plecării din Cluj, în cazul predării autoturismului în altă localitate. Perioada de închiriere se termină la ora predării autoturismului către prestator, dacă locul predării este în Cluj, respectiv sosirea în Cluj a autoturismului, în cazul predării în altă localitate.

Se calculează câte o zi de închiriere pentru fiecare 24 de ore începute. La predarea autoturismului se permite o întârziere de cel mult 2 ore; întârzierile mai mari atrag după sine prelungirea închirierii cu încă 24 de ore.

Perioada de închiriere poate fi prelungită telefonic cu cel mult 24 de ore. În cazul în care se doreşte prelungirea contractului peste această limită, clientul sau un delegat al acestuia se va prezenta în vederea modificării contractului şi a achitării taxei de închiriere aferente.

În cazul în care clientul întârzie cu restituirea autovehiculului mai mult de 24 de ore fără să fi anunţat prestatorul şi/sau fără să fi achitat diferenţa de taxă de închiriere, prestatorul va proceda automat şi fără punere în întârziere la anunţarea organelor competente şi nu va restitui garanţia.

În cazul implicării într-un accident sau al lovirii autovehiculului, clientul are obligaţia de a anunţa prestatorul şi organele de poliţie şi de a obţine actele doveditoare prevăzute de lege pentru reparaţie.

Subsemnatul client, am luat la cunoştinţă prevederile prezentului contract şi accept ca plata serviciilor să se facă anticipat, în numerar, cu card sau prin ordin de plată. Recunosc responsabilitatea mea în calitate de chiriaş pe timpul derulării acestui contract. Accept să plătesc toate contravenţiile legate de parcare şi circulaţie săvârşite de mine. În cazul avarierii autoturismului accept ca prestatorul să reţină garanţia până la determinarea valorii pagubei produse şi/sau a părţii vinovate pentru producerea accidentului.

Autoturismul este preluat de către client cu rezervorul plin, urmând a fi predat în aceeaşi stare.